Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
   Chức năng - Nhiệm vụ
   Thông tin tư vấn
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 28-8-2009
Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ

Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kiên Giang được thành lập bởi Quyết định số: 68/QĐ-UB ngày 11/01/2000 và Quyết định số: 108/QĐ-UB ngày 09/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: V/v Kiện toàn Trung tâm... theo đó Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 

1. Chức năng:

Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kiên giang là tổ chức tư vấn, đồng thời làm công tác dịch vụ để hỗ trợ sự phát triển của các HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh kiên giang.

 

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đầu tư, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đầu vào, đầu ra, tiếp thị, tạo điều kiện cho các thành viên mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, quảng cáo, chào hàng, triển lãm, giới thiệu sản phẩm của các đơn vị thành viên trong và ngoài nước.

- Là đầu mối trong việc xúc tiến hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết của các đơn vị thành viên với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Khai thác, tìm kiếm, giới thiệu các nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân nhằm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các thành viên.

- Tham mưu cho Liên minh HTX trong việc hỗ trợ cơ sở xây dựng các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn vốn. Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên triển khai thực hiện các dự án. Tổ chức cho các đơn vị HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh nghiệp tư nhân) đi tham quan nghiên cứu thị trường tìm đối tác liên doanh trong và ngoài nước.

- Liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo thợ, nâng cao tay nghề theo kế hoạch, quy hoạch của Liên minh HTX. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân thuộc các HTX khi có nhu cầu.

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn