Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-8-2009
Chức năng - Nhiệm vụ

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang là tổ chức kinh tế- xã hội hoạt động theo Luật HTX năm 2003, Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang. Đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang, có chức năng – nhiệm vụ được quy định như sau…

A). Chức năng của Liên minh HTX tỉnh:

1- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2- Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể.

3- Tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các thành viên.

4- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chủ trương có liên quan đến kinh tế tập thể.

5- Đại diện cho thành viên, hướng dẩn thành viên thực hiện đúng pháp luật, đồng thời phản ánh nguyện vọng của người lao động trong khu vực kinh tế tập thể với chính quyền các cấp.

 

B). Nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh:

1- Phối hợp cùng các sở, ban, ngành đoàn thể xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

2- Tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của thành viên để phản ánh đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy và UBND tỉnh về những vấn đề chính sách có liên quan đến kinh tế tập thể.

3- Tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho thành viên trên các lĩnh vực như: pháp luật, đầu tư, tín dụng, tài chính, kiểm toán, tiếp thị... hướng dẫn và phát động phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể.

4- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, xã viên HTX, tổ viên Tổ hợp tác, người lao động có nhu cầu thành lập HTX, Tổ hợp tác và cán bộ công chức tham gia vào công tác tuyên truyền vận động phát triển kinh tế tập thể.

5- Khảo sát, nghiên cứu đổi mới tổ chức, quản lý HTX, xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh có hiệu quả phổ biến kinh nghiệm cho các thành viên.

6- Giúp đỡ thành viên thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào - đầu ra cho xã viên, tham gia, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.v.v...

         7- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn