Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-8-2009
Chương trình công tác năm

Một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009

a). Công tác tuyên truyền phát triển KTTT:

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình xây dựng kế hoạch tuyên truyền mỗi tháng 01 phóng sự giới thiệu mô hình HTX mới, mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả. Những gương cá nhân và tổ chức điển hình trong phong trào phát triển KTTT của tỉnh. Phối hợp tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình.

- Đi sâu tuyên truyền vận động trực tiếp đối với các huyện, thị còn yếu về phát triển KTTT và những nơi có nhu cầu thành lập THT, HTX.

 

b). Công tác củng cố, phát triển HTX:

Xây dựng kế hoạch thành lập 02 đoàn khảo sát, củng cố nâng chất hoạt động các HTX một số lĩnh vực và huyện, thị, đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển THT, HTX giúp các HTX xây dựng được phương án SXKD khả thi, soạn thảo điều lệ đúng luật và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, vận động phát triển mới THT, HTX đúng quy trình. Phấn đấu thực hiện 6 tháng cuối năm đạt chỉ tiêu phát triển 250 THT; 25 HTX và 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp theo kế hoạch năm 2009 đã đề ra.

 

c). Tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách, các chương trình dự án, đề án phát triển HTX:

Tham gia triển khai thực hiện tốt Quyết định 131, 443 và 497 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT nhất là thành lập HTX, THT, đào tạo nguồn nhân lực về Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Quỹ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ.

 

d). Triển khai các hoạt động hỗ trợ:

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Tiếp tục mở các lớp tập huấn theo chương trình phối hợp các Đoàn thể, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị; tập trung cho lớp bồi dưỡng chức danh Chủ nhiệm HTX dự kiến vào tháng 9/2009 theo kế hoạch phối hợp với Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp II – Tp. Hồ Chí Minh.

 

đ). Công tác xây dựng kế hoạch, đề án phát triển KTTT:

- Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh và Sở Tài chính sớm cấp kinh phí cho kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ thành lập mới THT, HTX năm 2009 theo kế hoạch Liên minh đã trình Sở Tài chính để sớm triển khai thực hiện hỗ trợ cho các THT, HTX đã thành lập từ đầu năm đến nay.

- Tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh.

 

e). Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị.

- Triển khai chương trình đã ký kết với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Nông dân, đề án thành lập Liên hiệp HTX nông nghiệp huyện Tân Hiệp.

 

f). Công tác vận động kết nạp thành viên; đổi mới lề lối làm việc, kiện toàn tổ chức, củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan Liên minh:

- Đẩy mạnh công tác vận động kết nạp thành viên là các HTX, THT các Hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành lĩnh vực. Đặc biệt quan tâm đến THT, HTX khu vực vùng sâu, vùng xa. Bầu chọn 04 HTX thành viên tiêu biểu tham dự Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam.

- Chấn chỉnh lề lối, phương pháp làm việc theo hướng coi trọng chất lượng hiệu quả, sát cơ sở, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy – tuyển chọn cán bộ - viên chức đủ tiêu chuẩn ngạch bậc và đủ biên chế được tăng thêm, nâng cao vai trò  tham mưu giúp việc của các Phòng, ban hoạt động đồng đều ở các bộ phận, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ năng lực điều hành, quản lý của cơ quan Liên minh HTX.

- Khảo sát dự toán sửa chữa, trang bị phòng làm việc, sơn sửa tạo cảnh quang, môi trường cơ quan sạch, đẹp.

 

g). Phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua:

Đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề do Tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam phát động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2009.

 

h). Các giải pháp hỗ trợ cụ thể nhằm củng cố, phát triển KTTT 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch đề ra cuối năm 2009:

Vận dụng thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX nhất là hỗ trợ thành lập mới HTX, THT; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, khai thác tốt các nguồn vốn hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng. Đi đôi với hỗ trợ của Nhà nước, các HTX cần chủ động nâng cao khả năng tự lực, tự cường khai thác tiềm năng sẵn có của các xã viên về vốn, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ. Tích cực huy động vốn của các thành phần kinh tế cả doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân để tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển và giúp các HTX tiêu thụ sản phẩm hàng hóa theo hợp đồng; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để HTX được hưởng lợi nhất là về thủy lợi, giao thông, điện phục vụ cho bơm tát…

LIÊN MINH HTX TỈNH KIÊN GIANG

[Trở về]

       

     

    Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn