Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-8-2009
Lịch sử hình thành Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

Trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang

Sau khi Liên hiệp xã ở cuối thời kỳ bao cấp bị tan rã, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương khôi phục và phát triển hợp tác xã (HTX) theo mô hình kiểu mới, đa dạng hơn.Từ đó Trung ương đã thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tiếp theo đó các tỉnh trong cả nước cũng đã thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh…

Vào năm 1992, tỉnh Kiên Giang đã được sự cho phép của UBND tỉnh thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Kiên Giang.

- Ngày 9/9/1994 Đại hội lần thứ nhất lấy tên là Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Kiên Giang, được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 747/QĐ-UB ngày 28/9/1994.

- Ngày 18/12/2001 Đại hội lần thứ II thống nhất lấy tên là Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, được UBND tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động tại nhiệm kỳ 2001 – 2005, nhiệm kỳ 2006 – 2010 tại Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 28/1/2002.

- Đại hội Liên minh HTX lần thứ III nhiệm kỳ 2006 – 2010 được tổ chức vào ngày 20 → 21 tháng 7 năm 2006, được UBND tỉnh công nhận Điều lệ tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 29/8/2006, hoạt động theo Điều lệ và Luật HTX năm 2003 với 105 thành viên.

 

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn