Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 21-3-2011
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và Chương trình công tác quý II năm 2011

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và Chương trình công tác quý II năm 2011

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2011:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC – HTX:

- Trong quý I tình hình kinh tế hợp tác, HTX trong tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giữ được các hoạt động ổn định theo chiều hướng phát triển. Đã phối hợp tuyên truyền vận động thành lập mới 2 HTX (HTX Thủ công mỹ nghệ, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng và HTX Đan đát Phước Lợi, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao) nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 186 HTX.

- Phối hợp với các ngành, huyện, thị chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010 HTX Nông nghiệp kinh 3A, 4A và 5A; Đại hội thành viên thường niên Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Tân Hiệp, Vĩnh Thanh Vân – Rạch Giá, Thứ 11 – An Minh.

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc phát triển KTTT của tỉnh đồng thời Ban chỉ đạo KTTT huyện U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận tổ chức sơ kết KTTT theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

- Phối hợp giữa các ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố. Lấy ý kiến và xây dựng Đề cương thực hiện “Chương trình phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX” theo 16 chương trình, dự án trọng điểm phục vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhìn chung tình hình kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh với nhiều loại hình hợp tác đa dạng và đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của kinh tế thị trường, nguyện vọng của nông dân, người lao động trong khu vực KTTT. Chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành của các HTX dần dần được nâng lên từng bước thích nghi với cơ chế thị trường tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả hơn tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho xã viên và người lao động, quan tâm tốt hơn đến đời sống an sinh – xã hội của xã viên, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong tỉnh có quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác, HTX hoạt động.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế hợp tác, HTX hiện tại chưa đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, tỷ lệ HTX trung bình và yếu kém còn khá cao cần được củng cố nâng chất hoặc giải thể. Phần đông các HTX quy mô hoạt động nhỏ lẻ không tập trung, thiếu vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ nhưng chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất ưu đãi, một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị chưa cụ thể hóa để ban hành các cơ chế chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX phát triển, chức năng quản lý nhà nước chưa hướng dẫn kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nghiệp vụ chuyên môn quản lý chuyên ngành của từng lĩnh vực.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH:

1. Công tác tuyên truyền vận động phát triển KTTT:

- Tư vấn tuyên truyền – vận động thành lập HTX trong nông nghiệp 2 lớp tại ấp lô 3 và lô 15A xã Hưng Yên, huyện An Biên cho 98 hộ nông dân có nhu cầu thành lập HTX; Hướng dẫn quy trình thành lập HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và Điều lệ HTX cho 04 đơn vị chuẩn bị thành lập HTX của huyện Tân Hiệp, Châu Thành, Phú Quốc và Thành phố Rạch Giá.

- Ký kết liên tịch với Báo Kiên Giang tuyên truyền về KTTT năm 2011 mỗi tháng hai kỳ trên mặt báo và Đài Phát thanh Truyền hình mỗi tháng một phóng sự hoặc chuyên mục tuyên truyền giới thiệu, mô hình HTX mới, mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả để nhân rộng.

- Thành lập Ban Biên tập cho in và phát hành Kỷ yếu Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 – 2015.

- Kiện toàn Ban Biên tập – điều chỉnh giao diện và nâng cao chất lượng hoạt động Website phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền thông tin về KTTT của tỉnh. Trong quý I đã hỗ trợ 02 máy vi tính cho (HTX GTVT Thành phố Rạch Giá và HTX dịch vụ nông nghiệp thanh niên kinh 9 xã Bình Giang, huyện Hòn Đất).

2. Công tác điều hành, chỉ đạo của Thường trực:

- Hoàn chỉnh các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ và công nhận Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2015.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban chuyên môn sau Đại hội thành lập mới Phòng Kế hoạch – chính sách phát triển HTX, bổ nhiệm và bộ nhiệm lại 04 cán bộ trưởng phó các phòng, ban, điều động phân công và cho thuyên chuyển 02 cán bộ, lập đề án trình UBND tỉnh giải quyết chính sách cho 01 cán bộ theo Nghị định 67 và 01 cán bộ theo Nghị định 132 của Chính phủ.

- Chọn cử giới thiệu 02 ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách ứng cử làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và thực hiện tốt vai trò thành viên của Mặt trận về việc tuyên truyền, hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Bố trí sắp xếp lịch cho cán bộ chuyên môn và lãnh đạo tham gia các cuộc họp, Hội nghị do Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố tổ chức.

3. Tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển KTTT:

- Lập kế hoạch, kinh phí tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới THT, HTX, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX năm 2011.

- Phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị lập đề cương xây dựng và thực hiện “Chương trình phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX” trong 16 chương trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo Chương trình hành động số 04 ngày 28/12/2010 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh.

4. Công tác thi đua khen thưởng:

Phong trào thi đua khen thưởng được Liên minh HTX tổ chức thực hiện tốt dần dần đi vào nề nếp. Tổng kết thi đua năm 2010 Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang được tặng cờ thi đua nhất cụm các tỉnh Tây Nam bộ và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 31 cá nhân. Liên minh HTX tỉnh tặng giấy khen cho 17 tập thể, 97 cá nhân, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 15 cá nhân và 2 chiến sĩ thi đua cơ sở. Đồng thời đăng ký phấn đấu thực hiện 7 tiêu chí thi đua trong toàn ngành năm 2011.

5. Hoạt động hỗ trợ khác:

- Tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức đầu năm 2011. Kiểm điểm công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các quy chế phối hợp, quy chế dân chủ, tổng kết thi đua và phát động đăng ký thi đua các danh hiệu năm 2011 trong cán bộ - viên chức cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiêu nội bộ năm 2011, đăng ký lại chủ tài khoản tại Ngân hành Đầu tư và Kho bạc tỉnh.

- Nhân dịp tết nguyên đán Tân Mão 2011. Cơ quan cùng các đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tạo mọi điều kiện cho cán bộ - viên chức đón tết vui tươi phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, cử cán bộ - viên chức thăm và tặng quà gia đình các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Đề xuất lãnh đạo và Công đoàn cấp trên giúp đỡ thăm hỏi và tặng quà trong dịp tết đối với cán bộ - viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đoàn Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh đến thăm và chúc tết Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2011:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong các hoạt động của Liên minh. Bằng mọi hình thức tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ trên báo, đài hoặc trực tiếp đối với các huyện, thị còn yếu về phong trào phát triển KTTT và những nơi có nhu cầu thành lập mới THT, HTX. Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Sơ kết Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò xung kích của thành viên tham gia phát triển KTTT, xây dựng tổ chức Đoàn Hội vững mạnh”. Tiếp tục ký kết liên tịch với Hội Nông dân tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động cụ thể năm 2011.

- Lập Tờ trình xin giấy phép in và phát hành Kỷ yếu Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 – 2015.

- Thành lập 03 Đoàn khảo sát thực trạng 61 HTX trên địa bàn tỉnh được chia thành 3 loại khá, trung bình và yếu kém phục vụ cho việc lập Đề cương xây dựng “Chương trình phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX”. Trong 16 Chương trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo Chương trình hành động số 04 ngày 28/12/2010 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và các ngành chức năng tổ chức 02 đoàn tham quan học tập kinh nghiệm của tỉnh bạn về mô hình thanh niên tham gia phát triển KTTT và thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh.

- Xây dựng lịch phối hợp với các ngành, huyện, thị, thành phố, các trường mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX và kiến thức về KTTT cho các đoàn thể và những nơi có nhu cầu thành lập THT, HTX.

- Tham dự Hội thảo góp ý đề cương Dự thảo Luật HTX sửa đổi bổ sung do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. Thực hiện tốt chức năng là thành viên Mặt trận tích cực tuyên truyền vận động ra mắt cử tri của 02 Đại biểu Liên minh HTX tỉnh ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đạt yêu cầu theo cơ cấu.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các HTX, doanh nghiệp có điều kiện, hoạt động tốt kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh nhằm thể hiện rõ vai trò là cơ quan đại diện chăm lo, tư vấn hỗ trợ phát triển KTTT của tỉnh. Tiếp tục xem xét hỗ trợ các HTX thành lập năm 2010 còn tồn đọng và triển khai thực hiện hỗ trợ thành lập mới THT, HTX năm 2011.

- Điều chỉnh phân công lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban sau Đại hội. Điều động, phân công cán bộ cho phù hợp và giải quyết tốt các chính sách đối với cán bộ thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ chính sách theo Nghị định 67 và Nghị định 132 của Chính phủ.

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn