Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 11-11-2010
Phương án nhân sự BCH Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2015

Căn cứ vào Hướng dẫn số 403/LM HTX VN-TCCB ngày 16/5/2008 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III xây dựng phương án dự kiến nhân sự BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2015 cụ thể như sau:..

A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHÂN SỰ BCH – BTV LIÊN MINH HTX TỈNH KHÓA III NHIỆM KỲ 2006 – 2010.

- Về BCH đương nhiệm Đại hội bầu gồm 35 đồng chí, BTV 07 đồng chí. Trong đó: nữ 06 đồng chí = 17,2 % có 25/35 là đảng viên = 71,5 %.

- Về lý luận chính trị: cử nhân 2 người = 5,7%, cao cấp 9 người = 25,7%, trung cấp 12 người = 28,5%, sơ cấp 2 người = 5,7%.

- Về văn hóa: cấp III 33 người = 94,6%, cấp II 02 người = 5,7%.

- Về chuyên môn: 19 người đại học và sau đại học = 54,5% và trung cấp 12 người = 34%.

- Các thành viên BCH được cơ cấu lĩnh vực sau:

* Khối chuyên trách 07 người = 20% (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên thường vụ và 02 Ủy viên BCH).

* Khối sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 13 người = 37,2%.

* Khối huyện, thị 04 người = 11,4%.

* Khối cơ sở (HTX thành viên) 11 người = 31,4%.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhân sự BCH có sự điều chỉnh, bổ sung. 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, chuyển công tác khác 04 đồng chí đã được bổ sung 03 đồng chí (hiện BCH còn lại 34).

B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG NHÂN SỰ BCH, BTV LIÊN MINH HTX KHÓA IV NHIỆM KỲ 2011 – 2015.

1. Ban Chấp hành:

a. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có trình độ chuyên môn, hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm đường lối phát triển KTTT của Đảng, Nhà nước. Có năng lực công tác, có khả năng tham gia và giải quyết những vấn đề chung của Ban Chấp hành.

- Hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội địa phương, có khả năng tập hợp và vận động quần chúng tham gia phong trào HTX, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào HTX.

- Gương mẫu về đạo đức và lối sống.

b. Cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành:

- Theo Hướng dẫn số 403 ngày 16/5/2008 của Liên minh HTX Việt Nam trong cơ cấu, số lượng BCH có đại diện một số HTX, THT trong các ngành lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, số lượng từ 40 – 50% tổng số ủy viên BCH; đại diện khối chuyên trách Liên minh HTX tỉnh số lượng từ 20 – 30% tổng số ủy viên BCH; đại diện các sở, ngành và đoàn thể có gắn bó  với việc vận động phát triển HTX và một số huyện, thị, thành phố có phong trào HTX phát triển.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III thống nhất trình Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2015 số lượng và cơ cấu BCH cụ thể như sau:

1. Về số lượng:

BCH khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2015 thống nhất số lượng gồm 35 đồng chí (quy định 25 – 35 đồng chí).

2. Về cơ cấu các ngành, lĩnh vực:

+ Khối chuyên trách: 07 đồng chí = 20% (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên thường vụ và 02 Ủy viên BCH) giảm 01 Phó Chủ tịch.

+ Khối sở ngành và đoàn thể cấp tỉnh: 11 đồng chí = 31%. (Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang).

+ Khối huyện, thị, thành phố: 07 đồng chí = 20% UBND TP Rạch Giá, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Gò Quao, Kiên Lương, An Biên ( 1 - 2 huyện cơ cấu Ủy ban) .

+ Khối cơ sở (HTX thành viên) 10 đồng chí = 29% (HTX Nông nghiệp Thạnh Hòa, HTX 3A, Thuận Lợi – Giồng Riềng, Hòa Thuận – Gò Quao, Công ty Nông Lâm Sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, HTX Nuôi trồng thủy sản Thắng Lợi – Rạch Giá, HTX Xây dựng Tân Mỹ, HTX GTVT Kiên Tân, HTX Thanh niên kinh 9 và Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Tân Hiệp).

 

c. Quy trình giới thiệu, lựa chọn Ủy viên BCH:

Sau khi hoàn chỉnh phương án nhân sự BCH. Thường trực Liên minh HTX tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trên cơ sở số lượng, cơ cấu BCH đã được Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận, Thường trực Liên minh HTX tỉnh lấy ý kiến giới thiệu của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Đối với các đồng chí công tác chuyên trách tại cơ quan Liên minh do Thường trực Liên minh giới thiệu và có ý kiến của Chi ủy cơ quan.

- Đối với các đồng chí là lãnh đạo đại diện sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố được dự kiến cơ cấu BaCH, Thường trực Liên minh HTX tỉnh có văn bản đề nghị các sở, ngành, đoàn thể hoặc huyện, thị ủy giới thiệu.

- Đối với các đồng chí đại diện các HTX, THT thành viên được dự kiến cơ cấu tham gia BCH, Thường trực Liên minh HTX tỉnh có văn bản đề nghị Ban quản trị hoặc (Chủ nhiệm HTX, Tổ trưởng THT) giới thiệu và có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.

- Đối với nhân sự Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách Liên minh HTX tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy trình đề bạt, bổ nhiệm lại cán bộ. Lấy phiếu tín nhiệm của BCH Liên minh khóa III. Báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để Đại hội bầu.

2. Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban kiểm tra:

- Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí = 20% tổng số ủy viên BCH (chủ yếu là khối chuyên trách 05 và 02 cơ cấu sở, ngành).

- Thường trực 03 đồng chí = 9% (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch) là các đồng chí Ủy viên BCH chuyên trách Liên minh HTX tỉnh để thuận cho việc chỉ đạo và triển khai các hoạt động của Liên minh.

- Ủy ban kiểm tra bầu từ các ủy viên BCH số lượng là 05 đồng chí = 14% tổng số BCH. Bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trong số các ủy viên Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra là ủy viên Ban Thường vụ.

Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2006 – 2010 xem xét, thảo luận và cho ý kiến.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Tâm Bá

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn