Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 11-11-2010
Dự thảo báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ III (2006 - 2010), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2011 - 2015)

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III trình Đại hội Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2011 – 2015).

Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá cao, bình quân hàng năm đạt 11% /năm; văn hóa – xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt; nhất là xóa đói giảm nghèo; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Bên cạnh đó, với sự tác động tích cực từ quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết TW Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về KTTT, Luật HTX năm 2003. Trong 05 qua khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh nhà tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cả về số lượng, chất lượng và đạt được một số kết quả cụ thể quan trọng; hoạt động của Liên minh HTX tỉnh ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn, vai trò, vị thể của Liên minh đối với sự nghiệp phát triển HTX được các cấp, các ngành thừa nhận và đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên những khó khăn, yếu kém nội tại về điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn lực, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào KTTT. Quy mô kinh tế của tỉnh vẫn còn nhỏ, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp lại do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra. Đây là những thách thức lớn và yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với việc thực hiện các nội dung, mục tiệu của Nghị quyết Đại hội lần thứ III Liên minh HTX tỉnh đề ra. Ban Chấp hành khóa III trình Đại hội Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2011 – 2015).

 

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động

của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ III (2006 -2010)

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HTX:

1. Tình hình Tổ hợp tác (THT):

Tại thời điểm cuối năm 2006 toàn tỉnh Kiên Giang có 2.180 THT trong nhiệm kỳ qua phát triển mới 841 Tổ nâng tổng số THT hiện nay toàn tỉnh có 3.021 THT (trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 2.483 Tổ còn lại là các lĩnh vực khác) thu hút 60.336 hộ Tổ viên tham gia tương ứng với diện tích 80.945 ha, huy động vốn góp của thành viên và tiếp cận vốn từ các nguồn khác 11,9 tỷ đồng để hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Các THT có vai trò quan trọng trong việc liên kết, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các hộ thành viên, tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông nhàn nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Xu thế phát triển xuất phát từ nhu cầu ngày càng nảy sinh nhiều hơn trong sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới. Các THT thành lập mới ngày càng nhiều, về tổ chức và hoạt động của THT cơ bản phù hợp theo tinh thần Nghị định 151 ngày 10/10/2007 của Chính phủ. Quá trình tổ chức hoạt động của những THT này sẽ là bước cơ bản dần dần phát triển thành HTX và đã xuất kiện một số mô hình tiêu biểu làm gương điển hình cho nhiều THT học tập kinh nghiệm như:

- THT trồng khai loang xã Mỹ Thái – huyện Hòn Đất

- THT trồng dưa hoàng kim xã Vĩnh Bình Bắc – huyện Vĩnh Thuận

- THT nuôi bò sinh sản ấp Hòn Me và Hòn Quéo xã Thổ Sơn – huyện Hòn Đất.

- THT số 02 ấp Bào Môn – xã Hưng Yên – huyện An Biên.

- THT trồng nấm rơm của phụ nữ người khơmer ấp Cái Đuốc - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng. THT “lúa - tôm - cua” ấp 08 Hai - xã Thuận Hòa - huyện An Minh, THT nuôi trồng thủy sản ấp Bãi Nam – xã Hòn Nghệ, THT sản xuất ấp 04 - thị trấn An Thới - huyện Phú Quốc…

Tuy nhiên khó khăn hiện nay là phần lớn THT tổ chức còn thiếu chặt chẽ, hoạt động thiếu ổn định đa số THT chưa được hướng dẫn và hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Phần lớn THT quy mô nhỏ, năng lực hạn chế, trình độ cán bộ thấp, việc theo dõi, đánh giá hoạt động của THT gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn, không đồng nhất, phân tán và không được thống kê tập trung thường xuyên. Địa vị pháp lý của THT còn rất hạn chế, các chính sách của Nhà nước chưa tới được hoặc chưa có tác động nhiều đối với việc thành lập và hoạt động của THT. Nguyên nhân cơ bản nêu trên là do việc tổ chức triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động cuả THT chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, nhiều nơi, nhiều địa phương chưa nắm được tinh thần và nội dung của hợp đồng hợp tác.

2. Hợp tác xã (HTX):

Đầu nhiệm kỳ toàn tỉnh còn 111 HTX với 18.041 xã viên thu hút 56.116 lao động, vốn điều lệ 48.330 triệu đồng. Sau 05 năm kiện toàn, củng cố vừa giải thể vừa phát triển thêm mới 74 HTX tính đến cuối tháng 10/2010 toàn tỉnh có 171 HTX trong đó có 120 HTX nông nghiệp, 07 HTX thủy sản, 11 HTX giao thông vận tải, 05 HTX xây dựng, 03 HTX thương mại - dịch vụ, 03 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 22 QTDND. Với 30.264 xã viên thu hút 59.932 lao động trong HTX; tổng vốn điều lệ 75.679 triệu đồng. Với 29.025,92 ha đất sản xuất nông nghiệp chiếm 19,50% hộ dân, 24,90% hộ nông nghiệp tham gia KTTT đến cuối năm 2009 phân loại HTX như sau:

- HTX khá, giỏi chiếm 61, 20%

- HTX trung bình chiếm 35,07%

- HTX yếu, kém giảm còn 3,73%

So với đầu nhiệm kỳ số HTX khá giỏi tăng 16,03%, HTX trung bình giảm 11,68%, số HTX yếu kém giảm 1,27%.

Tình hình tổ chức và hoạt động của HTX trên các lĩnh vực:

a.                                          Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản:

Toàn tỉnh có 127 HTX đã thu hút 21.564 hộ xã viên với 54.434 lao động, diện tích canh tác 29.025 ha chiếm 24,90% hộ nông nghiệp. Do đặc thù của tỉnh hàng năm chịu sự ảnh hưởng của lũ lụt nên nhu cầu dịch vụ bơm tát tập thể hết sức là cần thiết. Đây là vấn đề cốt yếu thuận lợi lớn nhất giúp cho phong trào kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh nhà từng bước lớn mạnh.

Thành tựu nổi bật nhất trong linh vực nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, tổ chức hoạt động gắn với việc thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: chương trình 30.000 ha sản xuất lúa xuất khẩu, phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi, trồng nấm, mô hình đa canh tổng hợp tín dụng nội bộ, xóa đói giảm nghèo, giao thông nông thôn… các HTX từ các dịch vụ phục vụ các nhu cầu kinh tế, đời sống của xã viên, hộ xã viên bình quân mỗi HTX có từ 03 - 05 dịch vụ nhiều nhất có HTX lên đến 07 dịch vụ. Năm 2009 có 96, 27% HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, có 95 % HTX làm dịch vụ bơm tưới có 40% bơm tát bằng điện, giúp cho xã viên giảm được chi phí sản xuất đầu vào huy động được các nguồn lực thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề. Đồng thời đóng góp rất lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Đã có trên 90% HTX có giúp đỡ về kinh tế cho các hộ xã viên nghèo có khó khăn, thắt chặt thêm tình đoàn kết tương trợ. Góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.Điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp là:

HTX Thạnh Hòa - xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành.

HTX 41 ấp Trung Thành - xã Phi Thông - Tp. Rạch Giá.

HTX kinh 4A xã Tân Hiệp A – huyện Tân Hiệp.  

HTX Thuận Lợi - ấp Đường Lát - xã Ngọc Thuận - huyện Giồng Riềng.     

HTX nông nghiệp kinh 3A - xã Tân Hiệp A - huyện Tân Hiệp.

HTX Hòa Thuận - xã Định An - huyện Gò Quao.

HTX kinh 8B - xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp.

HTX nuôi trồng thủy sản Thắng Lợi - phường Vĩnh Lợi - Tp. Rạch Giá…

Tuy nhiên trong tỉnh còn khoảng 30% HTX nông nghiệp quy mô còn nhỏ diện tích sản xuất từ 15 - 25 ha/HTX, vốn góp bình quân phổ biến 100.000đ/xã viên. Hiện còn khoảng 20% HTX, xã viên chưa góp vốn hoặc góp không đúng luật và điều lệ, không trích lập được các quỹ, không trả được thù lao cho Ban Quản trị và không có báo cáo quyết toán tài chính hàng năm. Các HTX dạng nêu trên chỉ làm được dịch vụ đơn thuần như: bơm tát, làm đất hoặc quản lý lịch thời vụ, khuyến nông, bảo vệ thực vật (HTX hoạt động chủ yếu theo mùa vụ), trình độ năng lực của cán bộ quản lý điều hành hạn chế, thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, lại không tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi kể cả các nguồn vốn khác. Các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX chỉ dừng lại trên văn bản khó thực hiện là nguyên nhân chi phối đến tổ chức và hoạt động của lĩnh vực HTX nông nghiệp.

b. Lĩnh vực giao thông vận tải:

Lĩnh vực giao thông vận tải trong những năm qua gặp phải rất nhiều khó khăn từ việc giá xăng dầu lên xuống thất thường, cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác mạnh hơn nhiều về vốn và phương tiện, cạnh tranh không lành mạnh của xe dù, xe không đăng ký, tranh chấp luồng tuyến, thưa kiện khiếu nại tập thể… đến Nghị quyết 16 của Bộ Giao thông vận tải bắt buộc xã viên HTX chuyển tên sở hữu của xã viên sang HTX. Nhưng với tinh thần tự lực vươn lên các HTX vận tải đã xác định được lợi thế của mình tự tìm hướng phát triển phù hợp, bằng nhiều hình thức tìm đối tác mở thêm nhiều tuyến mới, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ đăng kiểm, tín dụng hỗ trợ xã viên vay vốn thay mới phương tiện v.v…

Điển hình trong lĩnh vực này có: HTX GTVT Kiên Tân - huyện Kiên Lương, HTX Tân Tiến thị xã Hà Tiên.

c. Lĩnh vực xây dựng:

Từ năm 2007 - 2009 đã giải thể 02 HTX hiện còn 05 HTX đã tập trung huy động vốn đầu tư máy móc trang thiết bị và huy động được đội ngũ cán bộ kỹ thuật tay nghề cao và có kinh nghiệm tham gia đấu thầu các công trình quy mô nhỏ và vừa, các công trình giao thông thủy lợi và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tạo được uy tín, thương hiệu với khách hàng. Điển hình như HTX xây dựng Tân Mỹ - thị xã Hà Tiên. Với tổng số lao động thường xuyên trên 350 người. 06 tháng đầu năm 2010 số công trình và doanh thu bằng năm 2009 đã thắng thầu có công trình trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm và không ngừng tăng thu nhập cho HTX và xã viên. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tuy nhiên do khó khăn về vốn, máy móc thiết bị lạc hậu, năng lực đấu thầu cạnh tranh yếu, phương thức thanh toán các công trình công cộng gặp khó khăn và mặc cảm với HTX kiểu cũ nên người dân không mạnh dạn ký hợp đồng xây dựng.

d. Lĩnh vực Quỹ tín dụng:

Hiện có 22 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động tại 66 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố đã thu hút 32.403 thành viên tham gia. Các quỹ tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn thông qua các chính sách linh hoạt. Đồng thời quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trên địa bàn và chi nhánh Quỹ tín dụng TW. Để duy trì tốt khả năng thanh toán đáp ứng yêu cầu vay vốn của thành viên, nhất là nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng nguồn vốn hoạt động 444.424 triệu đồng. Dư nợ cho vay 343.736 triệu đồng kết quả tài chính năm 2009: 22/22 quỹ có thu nhập lớn hơn chi phí 8.467 triệu đồng.

Trong nhóm Quỹ tín dụng có các quỹ hoạt động tốt “an toàn - hiệu quả” điển hình như: Quỹ tín dụng thị trấn Tân Hiệp, QTD thị trấn thứ 3 - huyện An Biên, QTD thị trấn thứ 11 - huyện An Minh.

Tuy nhiên hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy điều hành chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ; hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập chậm được chấn chỉnh khắc phục; công tác thẩm định cho vay chưa chặt chẽ còn nhiều sai sót; trình độ công nghệ lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và phát triển; cơ chế liên kết hệ thống chưa hình thành đồng bộ; bản thân từng quỹ còn phải tự đối phó với biến động tài chính phát sinh, nên gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thanh khoản. Đặc biệt là vào thời điểm cuối năm hoặc khi thị trường có sự đột biến.

e. Lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ:

Các HTX thương mại – dịch vụ mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong cạnh  tranh trên thương trường và đặc biệt là ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhưng vẫn duy trì hoạt động gắn với nhu cầu tiêu dùng của dân cư và bà con tiểu thương. Các HTX đan đát mây tre lục bình bằng nguyên liệu tại chỗ bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, giải quyết được việc làm thường xuyên và thời vụ cho lao động nông nhàn, thu nhập bình quân từ 400.000 – 600.000đ/người/tháng. Song do người lao động chưa được đào tạo cơ bản kỹ năng nghề nghiệp vẫn còn hạn chế, gia công hàng hóa cho các doanh nghiệp và người tiêu thụ phải qua nhiều khâu trung gian và tư thương nên thu nhập của xã viên và người lao động còn thấp, chưa kích thích được ngành nghề phát triển.  

Với những mô hình hiệu quả nêu trên cần phải nói đến những mô hình được hình thành và phát triển từ phong trào của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện có 06 HTX nông nghiệp và dịch vụ thanh niên với vốn điều lệ 1.540 triệu đồng với các dịch vụ như: cung ứng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bơm tát, cày xới, máy gặt đập liên hợp, sửa chữa cơ khí, máy nông nghiệp v.v… các HTX thanh niên hoạt động linh hoạt và rất có hiệu quả tiêu biểu là HTX dịch vụ nông nghiệp thanh niên kinh 9 - xã Bình Giang - huyện Hòn Đất “dịch vụ đa ngành nghề theo hướng bền vững”, HTX dịch vụ nông nghiệp thanh niên Tân Phát B - xã Tân Hòa - huyện Tân Hiệp “cung ứng vật tư, dịch vụ và thu hoạch, bao tiêu sản phẩm”. HTX dịch vụ nông nghiệp thanh niên - xã Trắc - xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp “làm kinh tế giỏi gắn với công tác xã hội giúp nhiều thanh niên thoát nghèo”.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH:

Sau Đại hội lần thứ III (7/2006) tổ chức bộ máy và biên chế của Liên minh HTX tỉnh được củng cố tăng cường thêm một bước. Sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ngày càng được thể hiện rõ. Sự phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể huyện, thị, thành phố được mở rộng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, xã viên, người lao động về vai trò, vị trí của Liên minh HTX tỉnh đang từng bước được khẳng định.

1. Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy – UBND tỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT:

Nhìn chung Liên minh HTX tỉnh đã nhận thức được và nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong xây dựng và thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển HTX, tác động tích cực để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan tâm hơn đến việc chỉ đạo phát triển THT, HTX, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển HTX phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong nhiệm kỳ qua Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổng kết 05 năm Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX). Triển khai thực hiện và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, ra Quyết định số 2328-QĐ/TU ngày 04/4/2008 về việc kiện toàn thành lập Ban Chỉ đạo KTTT của tỉnh. Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Liên minh HTX đã tham mưu đề xuất và tham gia cùng Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát tại UBND các huyện Tân Hiệp, An Minh, Hòn Đất, UBND các xã Tân Hiệp A (Tân Hiệp), Thuận Hòa (An Minh), Mỹ Thuận (Hòn Đất), Sở Nông nghiệp - PTNT và Liên minh HTX tỉnh nội dung khảo sát gồm việc thực hiện Luật HTX năm 2003, Nghị quyết TW 5 (khóa IX) Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaX) Nghị định 151 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác. UBND tỉnh có Kế hoạch số 31 ngày 15/6/2007 về phát triển KTTT giai đoạn 2007 - 2010 - Quyết định số 2281 đầu tư cho Liên minh HTX tỉnh 500 triệu đồng triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và thông tin cho người dân về KTTT. Và Quyết định số 2124 hỗ trợ cho THT, HTX và nông dân vay vốn mua các loại máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra Liên minh HTX tỉnh cũng có những đề xuất kiến nghị kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều vụ việc, nhiều vấn đề cụ thể khá phức tạp khác nhau giúp các HTX khắc phục khó khăn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

2. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển THT, HTX:

- Bằng nhiều hình thức đa dạng và phù hợp với từng đối tượng. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, báo, đài TW và địa phương xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền thường xuyên, định kỳ hoặc từng thời gian theo chủ đề và đối tượng đã có tác động nhiều mặt đến quá trình chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, các THT, HTX với nội dung tuyên truyền tập trung vào Nghị quyết TW 05 (khóa IX), Chỉ thị 20 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) về vai trò, vị trí của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, về bản chất và các giá trị HTX mô hình HTX kiểu mới, Luật HTX năm 2003 và các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến KTTT và nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả. Tạo điều kiện cho các HTX, các thành viên Liên minh, xã viên và nhân dân tiếp cận được các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, vững tin trên con đường phát triển của mình.

- Trong nhiệm kỳ qua Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương trực tiếp vận động thành lập mới được 841 THT, 74 HTX tiến hành khảo sát thực trạng tình hình HTX trong từng lĩnh vực nhất là trong nông nghiệp để rà soát, chấn chỉnh các HTX yếu kém, trao đổi kinh nghiệm phổ biến nhân rộng các mô hình mới, các HTX điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên hàng năm.

3. Các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả cụ thể như sau:

3.1. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và tập huấn kiến thức phát triển THT, HTX:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp. Trong đó tập trung bồi dưỡng kiến thức phát triển HTX, kỹ năng điều hành quản lý HTX, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án, kế toán… nhiệm kỳ qua 2006 -2010 Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho khu vực KTTT được 09 lớp với 521 học viên cho đối tượng là Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát, kế toán HTX 01 lớp nề hoàn thiện bậc 4/7 cho 48 học viên là công nhân nghề xây dựng HTX Tân Mỹ thị xã Hà Tiên, bồi dưỡng tập huấn 349 lớp với 20.846 học viên là cán bộ quản lý Nhà nước các đoàn thể, xã viên, người lao động trong HTX, THT.

3.2. Công tác tư vấn hỗ trợ:

- Đã tư vấn giúp cho hàng trăm đơn vị về việc củng cố tổ chức bộ máy, Đại hội thường niên, Đại hội nhiệm kỳ, thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục ưu đãi thuế, bổ sung ngành nghề, quy trình thành lập THT, HTX, tiếp cận các nguồn vốn từ Ngân hàng đặc biệt là bổ sung nguồn vốn kích cầu của Chính phủ…ngoài ra Liên minh HTX tỉnh còn quan tâm giúp các HTX giải quyết được những khó khăn, vướng mắc, ổn định hoạt động.

- Việc cụ thể hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trong những năm qua Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có tác động thiết thực khi thành lập HTX cũng như HTX đang hoạt động. Hướng dẫn HTX nuôi trồng thủy sản Thắng Lợi Tp. Rạch Giá và HTX NN Thuận Lợi huyện Giồng Riềng xây dựng đề án đầu tư phát triển sản xuất dịch vụ giải quyết việc làm 270 triệu đồng từ quỹ chương trình 120.

- Thực hiện chính sách tín dụng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1351 và Quyết định số 2114 nay được thay bằng Quyết định 2124 hỗ trợ cho THT, HTX và nông dân vay vốn mua các loại máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

. Giai đoạn 2003 -2008 Ngân hàng đã cho vay 43 tỷ 516 triệu đồng ngân sách tỉnh hỗ trộ lãi vay 3 tỷ 566 triệu đồng.

. Giai đoạn 2009 đến nay tỉnh hỗ trợ 45 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 11 tỷ đồng 769 triệu đồng.

. Tư vấn cho HTX vay vốn các dự án từ nguồn tín dụng ưu đãi vốn vay là 3 tỷ 460 triệu đồng.

3.3. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các HTX và đơn vị thành viên:

Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành và địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quyền lợi của các HTX và đơn vị thanh niên về thuế, cấp giấy phép kinh doanh, tranh chấp luồng tuyến, đền bù tài sản, quyền lợi xã viên, chế độ bảo hiệm xã hội đối với HTX, được giải quyết ngay từ cơ sở. UBKT Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát đã phối hợp với các phòng chức năng, các cơ quan pháp luật, các địa phương kiểm tra giám sát hướng dẫn giúp đỡ các HTX tuân thủ các quy định của Luật về tổ chức cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết dứt điểm 15/15 các đơn thư khiếu nại liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HTX, xã viên và người lao động.

3.4. Công tác thi đua khen thưởng:

Hoạt động thi đua khen thưởng của Liên Minh HTX tỉnh Kiên Giang các năm qua đã đi vào nề nếp. Hàng năm Liên minh HTX tỉnh đã làm tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Liên minh HTX Việt Nam bình xét danh hiệu thi đua đề nghị tặng cờ, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương cho cán bộ - công chức, và các HTX, doanh nghiệp thành viên. Từ những kết quả nêu trên Liên minh HTX tỉnh và các HTX, doanh nghiệp thành viên đã được các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng từ năm 2007 đến nay với các danh hiệu và hình thức như sau:

+ Về danh hiệu:

Có 01 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 05 chiến sĩ thi đua cơ sở, 04 tập thể xuất sắc, 09 tập thể lao động tiên tiến, 40 HTX điển hình tiên tiến.

+ Về hình thức:

- 04 cờ thi đua của UBND tỉnh.

- 43 bằng khen tập thể và 164 bằng khen cá nhân của UBND tỉnh.

- 52 giấy khen tập thể và 670 giấy khen cá nhân của Liên minh HTX tỉnh.

- Giải bông lúa vàng: HTX NN Thạnh Hòa 03 năm liền đạt địa chỉ xanh năm 2009 đạt giải địa chỉ đỏ sản xuất lúa - lúa giống do Cục khuyến nông Trung ương trao bằng chứng nhận, 01 giải nhà nông xuất sắc toàn quốc Đinh Minh Mẫn Chủ nhiệm HTX xã Trắc - huyện Tân Hiệp, 01 giải HTX có mô hình xuất sắc toàn quốc HTX dịch vụ thanh niên kinh 9 - huyện Hòn Đất do Trung ương Đoàn trao tặng.

- 09 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam.

- 02 kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

- 01 kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Nhà nước.

3.5. Công tác củng cố tổ chức, lề lối, phương thức hoạt động của Liên minh HTX:

- Bộ máy tổ chức Liên minh từng bước được sắp xếp, củng cố và tăng cường cán bộ phù hợp với yêu cầu, tính chất của tổ chức Liên minh và theo hướng sát cơ sở, gắn bó chặt chẽ với HTX, đơn vị thành viên. Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cho Liên minh HTX tỉnh thêm 06 biên chế nâng tổng số biên chế lên 16 người và 02 hợp đồng theo Nghị định 68. Đã điều chỉnh bổ sung 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch. Tiếp nhận 02 cán bộ đảng viên, hợp đồng tuyển dụng 02 cán bộ đại học, 02 cao đẳng, 01 trung cấp. Nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện tại đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho.

- Ứng dụng chương trình công nghệ thôn tin vào công tác quản lý và thông tin cho các thành viên và người lao động về KTTT. Liên minh HTX tỉnh được đầu tư trang thiết bị xây dựng được website, nối mạng internet, đồng thời hỗ trợ cho 05 HTX 05 máy vi tính đi vào hoạt động khai thác sử dụng tốt.

- Công tác thông tin báo cáo thông suốt kịp thời, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc không gây phiền hà cho thành viên và người dân, hạn chế thấp nhất việc sai sót thể thức văn bản hành chính. Chất lượng hoạt động của Liên minh không ngừng được nâng lên và đi vào chiều sâu.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM:

1. Những thành tích đã đạt được:

- Quá trình đổi mới phát triển THT, HTX giai đoạn 2006 -2010 dù còn không ít khó khăn, bất cập, còn nhiều mặt phải phấn đấu vươn lên để THT, HTX thoát khỏi yếu kém. Song từ thực tiễn hoạt động đã xuất hiện một số mô hình THT, HTX điển hình tiên tiến, đạt thành tích nổi bật hiện có tác động tích cực đến sự phát triển chung của khu vực KTTT.

- Nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực, chính quyền địa phương hiểu được vai trò quản lý Nhà nước đối với HTX nên đã tạo nhiều thuận lợi cho xã viên và nhân dân thấy được lợi ích khi tham gia HTX, THT. Các mô hình THT, HTX nông nghiệp, thanh niên, QTDND thường xuyên được sự phối hợp củng cố chấn chỉnh hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Có 41 HTX được công nhận điển hình tiên tiến góp phần xóa đói giảm nghèo giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, ổn định đời sống xã viên và người lao động nhất là khu vực nông thôn.

- Các HTX huy động được nguồn lực, mở thêm các dịch vụ, liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế, giải quyết được một phần đầu vào đầu ra sản phẩm cho xã viên, hộ xã viên. Số lượng THT, HTX phát triển trong nhiệm kỳ vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo các nguyên tắc của luật HTX và Nghị định 151 của Chính phủ.

- Liên minh HTX tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, bám sát chức năng nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ và giải quyết được nhiều vướng mắc khó khăn của THT, HTX, bảo vệ được các quyền lợi hợp pháp của HTX, xã viên, thực hiện đúng những quy định của Luật HTX năm 2003, điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và điều lệ của Liên minh HTX tỉnh, hoạt động tư vấn, hỗ trợ ngày càng có hiệu quả. Đặc biệt là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT trong nội bộ và nhân dân, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT và của Liên minh HTX tỉnh được quan tâm. Những hoạt động của Liên minh HTX tỉnh đã thật sự góp phần quan trọng, thúc đẩy KTTT của tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển, vai trò, vị trí của Liên minh đối với các thành viên, các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố được nâng lên, mối quan hệ phối hợp trong khu vực KTTT được tăng cường.

* Nguyên nhân kết quả:

+ Các THT và HTX dần dần thích nghi được với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình năng động sáng tạo, mạnh dạn tìm hướng đi mới.

+ Đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển KTTT rõ ràng, nhất quán, các chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện tạo môi trường thuận lợi cho THT, HTX phát triển bền vững. Một số chính sách khuyến khích của Nhà nước về thuế, vốn, đất đai, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTT ngày càng phát huy tác dụng.

+ Có sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hỗ trợ, hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTT.

+ Hoạt động đại diện, tư vấn, hỗ trợ củng cố, nâng chất của Liên minh HTX tỉnh đối với HTX và các loại hình kinh tế hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

2. Những khó khăn, hạn chế:

- Về khách quan: do tác động của sự suy thoái kinh tế, tình hình thiên tai dịch bệnh, giá cả lên xuống bất thường, nên nhiều HTX không hoạch toán đầy đủ trong phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, rủi ro cao, cơ chế chính sách còn dừng lại ở văn bản chưa đi vào cuộc sống và khó thực hiện.

- Chủ quan:

- Sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương, các lĩnh vực, loại hình HTX.

- Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của HTX.

- Tình hình quản lý thu, chi tài chính một số HTX chưa thật sự minh bạch công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, mở rộng các dịch vụ chưa được HTX quan tâm thiếu tín khả thi không hạch toán đầy đủ bảo tồn vốn nên chưa thu hút được đông đảo nông dân tham gia và các đối tác tin tưởng.

- Một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương nhất là cấp xã ở một số nơi chưa thấy được vai trò kinh tế hợp tác và HTX trong sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành ở địa phương.

- Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa kịp thời, chưa đồng bộ ở các ngành các cấp, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và lợi thế cho HTX.

* Nguyên nhân hạn chế:

Nhận thức về vai trò quan trọng và sự cần thiết của KTTT có chuyển biến hơn trước, nhưng chưa thật sự sâu sắc, đồng bộ và toàn diện. Thậm chí còn một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự quán triệt đầy đủ những quan điểm của Đảng về phát triển KTTT do đó chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT”

Chức năng quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành về HTX còn nhiều bất cập chưa thường xuyên, bộ máy cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể chưa đồng bộ, cấp huyện không có, trình độ và tinh thần trách nhiệm còn hạn chế.

Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành cán bộ nghiệp vụ của THT, HTX còn nhiều hạn chế chưa được đào tạo bài bản, một số thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tâm huyết, nguồn cán bộ được đào tạo để bổ sung thay thế rất hạn chế, nhiều chính sách của Nhà nước chưa đến được THT, HTX. Đây vừa là hạn chế vừa là nguyên nhân cơ bản làm hạn chế tốc độ phát triển của THT, HTX trên địa bàn tỉnh.

3. Những kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ:

- Định hướng phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên cơ sở nắm bắt được các nhu cầu của xã hội, của người lao động, tổ chức và vận động xây dựng các mô hình THT, HTX mới thiết thực, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, có sức thu thút lôi cuốn người lao động tham gia; hoạt động của HTX phải mang lại lợi ích cho các thành viên cao hơn thì HTX mới phát triển bền vững.

- Bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ, phối hợp công tác với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, các huyện, thị, thành phố, kịp thời gáo gỡ những khó khăn, vướng mắc của THT, HTX.

- Nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan thì KTTT phát triển và hoạt động có hiệu quả.

- Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy vững mạnh, đội ngũ cán bộ quản lý điều hành HTX có tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Liên kết rộng rãi những người lao động các hộ sản xuất kinh doanh các thành phần kinh tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, bản chất và các giá trị của HTX, chú trọng công tác tổng kết, xây dựng và phổ biến nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến, các mô hình HTX mới.

- Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ đồng bộ nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng tạo môi trường pháp lý thuận lợi đó cũng là yếu tố có tính chất quyết định sự thành bại của HTX.

- Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh phải sâu sát thành viên, nắm bắt được các yêu cầu thực tế bức xúc của các HTX thành viên. Khi thành lập những điều kiện cần có và tư vấn hỗ trợ những gì? Khi hoạt động cần hỗ trợ những gì? Để kịp thời đề xuất giải quyết những bức xúc của THT, HTX phải thật sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của HTX, xã viên và người lao động tạo được môi trường tâm lý thuận lợi cho sự phát triển của HTX một cách bền vững.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ (2011 – 2015)

 

Tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, ra sức khắc phục những mặt hạn chế yếu kém. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh đưa kinh tế hợp tác, HTX đi vào quỹ đạo chung của nền kinh tế quốc dân.

Trung ương ngày càng quan tâm tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là cho nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết TW 05 và Luật HTX ban hành bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho THT, HTX nông nghiệp tạo tiền đề cho HTX tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế, bên cạnh có nhiều thời cơ cũng có không ít thách thức nhất là áp lực cạnh tranh. Những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là sự suy thoái của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây đã tác động đến nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng. Trong khi quy mô và tiềm lực của HTX tỉnh ta còn yếu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thấp, sức cạnh tranh yếu chưa thích ứng với kinh tế thị trường. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX vừa thiếu, yếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 

 

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HTX ĐẾN NĂM 2015:

1.  Mục tiêu chung:

Giai đoạn năm 2011 - 2015 từng bước đưa HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém, hạn chế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP của tỉnh, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia HTX ; mở rộng quy mô hoạt động, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp lý và thực hiện môi trường chung thống nhất bình đẳng cùng có lợi.

Từng bước nâng cao cải thiện đời sống của xã viên, góp phần tích cực thực hiện các chủ trương giảm nghèo một cách bền vững và tạo thêm việc làm góp phần nâng cao đồi sống văn hóa xã hội cho nhân dân; nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng xã viên và dân cư của từng địa phương nhất là ở nông thôn.

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất từ 30% trở lên hộ dân tham gia KTTT, trong đó có 40% hộ nông nghiệp; thành lập mới từ 100 HTX, 1000 tổ hợp tác, đảm bảo HTX, THT hoạt động có lãi trên 90%; phấn đấu mỗi năm thành lập mới 20 HTX và 200 THT.

- Các hoạt động dịch vụ của HTX cung cấp cho các hộ sản xuất đạt từ 30% trở lên, thu nhập bình quân của các hộ xã viên, người lao động đạt từ 20 triệu đồng trở lên/hộ/năm; có trên 70% HTX đạt khá giỏi, 30% HTX trung bình, không còn HTX hoạt động yếu kém.

- Phấn đấu xây dựng từ 01đến 02 Liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả; vận động kết nạp 100% HTX nông nghiệp, 90% HTX phi nông nghiệp, từ 5-10 doanh nghiệp tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

- Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố hàng năm thành lập mới từ 02 HTX, 20 THT trở lên; mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng từ 02 mô hình KTTT bền vững và làm ăn có hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về  THT, HTX:

- Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thự TW Đảng về tăng cường lãnh đạo và thực hiện Nghị quyết TW-5 (khóa IX)  về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Luật HTX và chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức trong nội bộ và nhân dân về KTTT trong tình hình mới.

 

- Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến trong hội viên, đoàn viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT; phổ biến nhân rộng điển hình các mô hình HTX, THT tiêu biểu làm ăn có hiệu quả để nhân dân có sự lựa chọn làm theo.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn để không ngừng phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; Liên minh HTX phối hợp với các ban ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh việc tập huấn đào tạo cán bộ quản lý cho các HTX, THT, các xã viên…để góp phần thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho thành phần KTTT.

2. Định hướng phát triển THT, HTX trong các ngành, lĩnh vực :

- Trong Nông - Lâm nghiệp: Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có, tập trung nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ, mở rộng các loại hình dịch vụ các hộ nông dân có yêu cầu (dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch  vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch  vụ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đời sống…) và phát triển các ngành nghề ở những nơi có điều kiện.

Tiếp tục phát triển thành lập mới các THT, HTX theo mô hình kinh doanh tổng hợp, vừa làm dịch vụ nông nghiệp, vừa làm dịch vụ chế biến, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động tín dụng thương mại và dịch vụ khác. Hướng dẫn tạo điều kiện phát triển các mô hình HTX chuyên canh các sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng công nghệ và có giá trị kinh tế cao như chuyên canh trồng rau sạch, chế biến nông sản, thực phẩm…

Thúc đẩy và tạo điều kiện cho những nơi có nhu cầu thành lập HTX liên kết hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ ở nông thôn thành các HTX có quy mô lớn, HTX chuyên ngành nghề, năng lực hoạt động cao hơn. Phát triển mới HTX nông nghiệp phải từ THT đi lên.

- Trong lĩnh vực Thủy sản: khuyến khích tạo điều kiện phát triển các HTX đánh bắt, nuôi trồng thủy sản với quy mô thích hợp ở những nơi có nhu cầu, ngư dân có tay nghề cao, có vốn, có điều kiện thuận lợi về bến bãi, xây dựng mô hình HTX chế biến, dịch vụ tiêu thụ hàng thủy sản hoặc đan xen cả hai loại hình thức này. Quan tâm phát triển các THT, HTX nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nuôi trồng, thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

- Trong lĩnh vực Thương mại: từng bước phát triển thành lập các HTX, Liên hiệp HTX Thương mại (ở thành phố, thị xã, thị trấn), HTX mua bán ở nông thôn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Khuyến khích xây dựng các mô hình HTX Thương mại – dịch vụ (HTX vệ sinh môi trường, HTX giết mổ gia xúc gia cầm…). Đồng thời từng bước phát triển mô hình HTX quản lý chợ ở những nơi có điều kiện.

- Trong Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: tạo điều kiện phát triển các HTX ở những ngành nghề và nơi có thế mạnh có nguồn nhân lực và nguyên liệu tại chổ, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông - lâm, cơ khí sửa chữa, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu…Quan tâm phát triển các mô hình THT, HTX tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, các làng nghề truyền thống, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

- Trong lĩnh vực Xây dựng: củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả của các HTX hiện có, nhất là HTX khai thác sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp công trình ở nông thôn. Khuyến khích thành lập mới các HTX xây dựng mà xã viên có các pháp nhân trong ngành xây dựng, liên kết giữa các HTX với nhau để hình thành Liên hiệp HTX xây dựng hoặc các doanh nghiệp thành viên trong ngành xây dựng.

- Trong Giao thông Vận tải: củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ Vận tải, làm dịch vụ cần thiết cho xã viên. Tạo điều kiện khuyến khích phát triển các HTX kinh doanh bến bãi, kinh doanh vận tải, phát triển mô hình HTX vừa làm dịch vụ vừa sản xuất kinh doanh.

- Trong lĩnh vực Tín dụng: nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân theo hướng mở rộng quy mô, tập trung vốn cho vay đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề. Đồng thời liên kết tạo vốn cho các HTX vay trên cùng địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh. Thành lập mới Quỹ tín dụng nhân dân ở những nơi có nhu cầu và điều kiện, xây dựng và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân vững mạnh, từng bước liên kết phát triển mở rộng quy mô kinh doanh đi đôi với đào tạo tập huấn cán bộ, thực hiện kiểm toán, cung cấp thông tin, tư vấn…

3. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển THT, HTX:

Tiếp tục triển khai hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiện hành để khuyến khích phát triển KTTT nhất là về khuyến khích thành lập mới HTX, THT. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các tổ chức KTTT, hỗ trợ về thuế, quỹ bảo lãnh tín dụng, xúc tiến thương mại; hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, hỗ trợ vay vốn mua sắm máy móc và nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho sự phát triển HTX, THT nói riêng.

Đi đôi với sự hỗ trợ của Nhà nước, các HTX, THT cần chủ động nâng cao khả năng tự lực, tự cường khai thác tiềm năng sẳn có của xã viên, tổ viên về vốn, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ. Đẩy mạnh việc hợp tác liên kết với các thành phần kinh tế kể cả doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân để tạo nguồn lực cho nhu cầu phát triển và giúp HTX tiệu thụ các sản phẩm hàng hóa.

4. Tích cực tham mưu đề xuất cho các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền và vai trò trách nhiệm của các đoàn thể:

Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, để có sự quan tâm phát triển KTTT ở ngành, địa phương, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế ngành, địa phương nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra.

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với KTTT. Tạo mọi thuận lợi cho KTTT phát triển đúng định hướng và đúng các quy định của nhà nước, kịp thời quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát huy dược sức mạnh của tính cộng đồng và thực hiện sự dân chủ để phát triển KTTT ở địa phương.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các tổ chức KTTT. Các đoàn thể cần chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn, hội viên, đoàn viên trong các HTX, THT, lấy tổ chức Đảng, đoàn thể làm hạt nhân để vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

5. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý KTTT:

Liên minh HTX tỉnh cần phát huy tốt vao trò trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển KTTT.

Các địa phương và các sở, ngành có liên quan đến KTTT cần củng cố kiện toàn bộ phận tham mưu giúp lãnh đạo theo dõi hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc KTTT trong phạm vi ngành, địa phương và phối hợp với Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ.

Liên minh HTX tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ của các tổ chức KTTT từ nay đến năm 2015.

6. Tham gia các chương trình, dự án kinh tế - xã hội:

Chủ động xây dựng và tham gia thực hiện các chương trình dự án, đề án của tỉnh và các địa phương, gắn kết và lồng ghép các chương trình, dự án phục vụ mục tiêu hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả các nhu cầu đa dạng của các HTX như: vốn, công nghệ mới, xúc tiến thương mại để tìm đầu vào đầu ra và ký kết bao tiêu sản phẩm cho các HTX, thông tin thị trường, an toàn lao dộng, an toàn vệ sinh thực phẩm… tiếp tục đề xuất với tỉnh cho thành lập Quỹ hỗ trợ HTX vì  đây là điều kiện hỗ trợ đắt lực và hiệu quả cho khu vực KTTT. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn, hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX.

7. Đẩy mạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX phát triển:

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm gắn bó với sự phát triển của HTX với phát triển sản xuất, ổn định đời sống xã viên, người lao động, xóa đói giảm nghèo, đề cao các giá trị văn hóa, tính nhân văn của HTX, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Hội nghị HTX điển hình tiên tiến lần thứ V và Đại hội thi đua của tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam lần thứ IV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hoàn thiện tổ chức củng cố và cơ cấu lại Ban Chấp hành, đề cao trách nhiệm ý thức và sự nhiệt tình của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, có quy hoạch và tổ chức lại các phòng, ban, bộ phận tham mưu, đảm bảo thật sự phù hợp với định hướng và yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cả về năng lực trình độ chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ và về nhiệt tình tâm huyết vối sự phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

- Phát huy nội lực nêu cao tinh thận tự lực, tự cường, năng động sáng tạo trong công tác, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam. Tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thị, thành phố để triển khai có kết quả các chương trình phối hợp và nhiệm vụ công tác được giao.

- Đổi mới phong cách, lề lối làm việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tính chất của tổ chức Liên minh. Tuân thủ và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống và với các cấp theo quy chế quy định.

- Mọi hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, các HTX và đơn vị thành viên phải tuân thủ và bám chặt theo các quy định của Luật HTX, điều lệ của mình và các Nghị định của Chính phủ. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại trong hoạt động. Nhất là công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, phát triển mới THT, HTX, giải quyết các HTX yếu kém, tồn tại hình thức.

-  Thực hiện tự nguyện công tác kiểm tra, kế toán, kiểm toán HTX; công khai tài chính hàng năm; trích lập được các quỹ; trả lương cho cán bộ quản lý và người lao động tham gia các dịch vụ trong HTX theo luật định.

Với mục tiêu nhiệm vụ và trọng trách nêu trên Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang thể hiện quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đồng lòng chung sức tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh. Góp phần phát triển kinh tế của địa phương bền vững và bảo đảm an sinh xã hội./.

BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX TỈNH KIÊN GIANG

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn