Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 5-11-2010
Tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007 – 2010

- Thực hiện Kế họạch số 01-KH/ĐUK ngày 20/8/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010).

 Qua 4 năm tổ chức thực hiện, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh báo cáo kết quả đạt được từ năm 2007 đến nay và đề ra phương hướng chỉ đạo năm 2011, như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động :

Sau khi tiếp thu quán triệt Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/ĐU của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ Liên minh HTX tỉnh có xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt từng nội dung cuộc vận động trong toàn đảng viên, cán bộ công chức cơ quan.

2. Tình hình tổ chức triển khai, học tập các chuyên đề:

* Chuyên đề : “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

 Tổ chức tuyên truyền rộng rãi thông qua các buổi sinh hoạt lệ của các chi bộ, các đoàn thể, các cuộc họp cơ quan,  Qua đó, có 100% đảng viên, 100% công đoàn viên, 100% đoàn viên được tiếp thu các nội dung về cuộc vận động, về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác theo theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Công tác chỉ đạo viết thu hoạch chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chặt chẽ, 100% đảng viên, CBCNV đều thực hiện một cách nghiêm túc, nội dung bài viết có tập trung, rõ ràng, thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp thu và học tập tấm gương đạo đức của Bác, tập trung vào những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống và quá trình công tác của bản thân, mạnh dạn nhìn nhận những tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, chi bộ còn quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc Pháp lệnh công chức, nội quy, quy chế của cơ quan và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xem đây là cơ sở để xây dựng chuẩn mực đạo đức cho bản thân. Đồng thời chỉ đạo liên hệ kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung tự phê bình và phê bình đảng viên cuối năm.. Nhìn chung vai trò, phẩm chất của cán bộ, đảng viên cơ quan được đánh giá cao cụ thể là thể hiện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò đoàn kết nội bộ và quan hệ với quần chúng nhân dân.

 

* Chuyên đề : “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”:

Chi bộ đã tập trung quán triệt từng chuyên đề, hướng dẫn đảng viên, quần chúng viết bản thu hoạch, liên hệ và xác định nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X). Tỷ lệ đảng viên, quần chúng được học tập và viết thu hoạch đạt 100%. Lấy ý kiến cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên theo Quy định 76 của Bộ Chính trị. Tại nơi cư trú, đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định tại địa phương, có 100% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Cùng với việc theo dõi, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc Pháp lệnh công chức, nội quy, quy chế của cơ quan và Điều lệ Đảng. Chi bộ còn chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn phát động tháng thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong toàn thể đoàn viên.

 

* Chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

Qua tiếp thu kế hoạch số 02 KH/BCĐ ngày 30/6/2009 của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về việc triển khai một số công việc trọng tâm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và nội dung chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng tổ chức. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập và đăng ký thực hiện chuyên đề.

Sau khi quán triệt yêu cầu, các nội dung cơ bản và đề ra các biện pháp để đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, có 100% đảng viên và cán bộ công chức cơ quan tổ chức đóng góp ý kiến xây dựng bản đăng ký.

* Chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc họp triển khai chuyên đề “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” đến 100% cán bộ, đảng viên, CNVC. Qua đó có 100% cán bộ, đảng viên, CNVC viết bảng đăng ký học tập và làm theo, tổ chức cuộc họp nhận xét, cho ý kiến đóng góp vào bản đăng ký của từng cá nhân.

Thực hiện Kế họạch số 01-KH/ĐUK ngày 20/8/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ đã tiến hành triển khai trong tất cả đảng viên, cán bộ công chức viết thu hoạch nhằm dễ dàng đánh giá nhận xét từng cá nhân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010).

 

3. Công tác tuyên truyền về cuộc vận động, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích:

Thông qua các cuộc họp sơ kết việc triển khai thực hiện các cuộc vận động hàng năm, Chi bộ dã biểu dương các cá nhân, tập thể làm tốt từng nội dung cụ thể trong cuộc vận động. Qua đó định hướng sẽ gắn với nhận xét đánh giá cuối năm nhằm khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhất có thành tích tốt nhất. Xem đó là động lực thúc đẩy Đảng viên, CBCC thực hiện tốt các cuộc vận động khác trong thời gian tới.

4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy và Ban chỉ đạo:

Trong thời gian qua, chi bộ luôn bám sát việc chấp hành chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên, cán bộ công chức; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kết quả thực hiện cuộc vận động của tập thể, cá nhân trong từng Chi bộ. Đồng thời tra đối với 02 đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện chuyên đề học tập và làm theo lời Bác hàng năm.

II. KẾT QUẢ CHUYỂN BIẾN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH:

- Về ưu điểm đạt được:

Nhìn chung cán bộ, đảng viên, công chức có chuyển biến tích cực về mặt nhận thức trong việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể: nhận thức về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của cuộc vận động từng bước được nâng lên rõ rệt, từng cán bộ đảng viên đã có ý thức cao trong việc thực hành tiết kiệm văn phòng phẩm, kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong năm, ý thức tiết kiệm về thời gian, sử dụng tài sản của cơ quan, cá nhân được nâng lên. Từng cá nhân đã có tinh thần trách nhiệm hơn đối với công việc được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế cơ quan từng bước đi vào nề nếp; tác phong, lề lối làm việc của đa số cán bộ, đảng viên chuyển biến tốt, tinh thần và thái độ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân ngày càng cao. Thông qua thực hiện cuộc vận động, chất lượng cán bộ công chức hàng năm được nâng lên rõ rệt.

Luôn phát huy tinh thần dân chủ, kịp thời xây dựng lại và thực hiện tốt quy chế hoạt động. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên chỉ đạo tốt việc khắc phục những hạn chế thiếu sót trong việc điều hành tài chính cơ quan để Chi bộ được tiếp tục công nhận trong sạch vững mạnh. Chủ động tham gia ý kiến cùng với lãnh đạo các cơ quan điều hành tốt việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ góp phần nâng cao thu nhập cho CBCNVC.

- Về hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm đạt được nêu trên vẫn còn xuất hiện một số ít quần chúng chưa chính chắn trong suy nghĩ, chậm tiến bộ, thái độ ứng xử trong giao tiếp chưa được hài hòa.  

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG:

- Ưu điểm :

Chi bộ có sự chủ động cao trong công tác triển khai hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quá trình thực hiện có xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tổ chức Hội nghị triển khai cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức cơ quan. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đồng loạt triển khai thực hiện cuộc vận động theo tinh thần kế hoạch của Chi bộ.

Việc triển khai được thực hiện cụ thể, khách quan, dân chủ. Những hạn chế liên quan đến cấp ủy chi bộ và đảng viên, Chi bộ luôn có ý kiến chỉ đạo để rút kinh nghiệm đối với đảng viên.

Thái độ tiếp thu và tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, đảng viên, công chức và các đoàn thể được thể hiện nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao.

- Hạn chế :

Công tác triển khai thực hiện đôi lúc còn chậm so với kế hoạch đề ra, đôi lúc chưa nắm hết tình hình thực tế cụ thể là các hoạt động thực hiện cuộc vận động của từng đảng viên, cán bộ công chức.

Qua 04 năm thực hiện cuộc vận động, cán bộ, đảng viên có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nhưng việc làm theo chưa thể hiện rõ nét. Một số cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung thực hiện chưa phù hợp với bản thân mình.

Công tác kiểm tra, nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên từng lúc thiếu kịp thời. Công tác đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra kết quả thực hiện thiếu thường xuyên.

- Bài học kinh nghiệm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2011 cho 100% cán bộ, đảng viên, CBVC theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. 

Cụ thể hóa từng chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành một nội dung thực hiện cụ thể, thiết thực phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên. Chú trọng việc cán bộ lãnh đạo các cấp cần phải hết sức giương mẫu để quần chúng noi theo, làm tốt công tác đôn đốc nhắc nhỡ và xem việc thực hiện cuộc vận động là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Cuộc vận động, qua đó lựa chọn biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt tạo động lực thúc đẩy các phong trào mang tính chất sâu sắc về nội dung và tính chất của cuộc vận động.

Triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, quản lý tài sản cơ quan, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lối làm việc, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Ban chỉ đạo CVĐ cấp tỉnh nên xây dựng tiêu chí khen thưởng cụ thể, kịp thời nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ hàng năm.

- Các mẫu hướng dẫn viết bảng đăng ký, bản thu hoạch cần đơn giản, đi sâu vào những việc cần làm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

(Nguồn: Báo cáo số: 15  BC/CBCS)

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn