Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
   Chức năng - Nhiệm vụ
   Thông tin tư vấn
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ

Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kiên Giang được thành lập bởi Quyết định số: 68/QĐ-UB ngày 11/01/2000 và Quyết định số: 108/QĐ-UB ngày 09/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: V/v Kiện toàn Trung tâm... theo đó Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 

Chi tiết
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn