Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức, bộ máy

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chung và những quy định về thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức của các bộ phận trực thuộc, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang có 15 biên chế và 3 cán bộ hợp đồng, cơ cấu tổ chức bộ máy chuyên trách giúp việc được bố trí như sau:…

Chi tiết
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn