Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Chức năng Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang là tổ chức kinh tế- xã hội hoạt động theo Luật HTX năm 2003, Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang. Đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang, có chức năng – nhiệm vụ được quy định như sau…

Chi tiết
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn