Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Văn bản Trung ương

Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/07/2008
Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
Chi tiết

Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007
Về việc tổ chức và hoạt dộng của tổ hợp tác.
Chi tiết

Thông Tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005
Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 vtchức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
Chi tiết

Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 vtchức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
Chi tiết
Các tin khác:
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn